*TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH 


Ngành đào tạo: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 

Trình độ đào tạo: Đại học

Mã ngành: 7440301

Tổ hợp xét tuyển - A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
                            - B00 (Toán, Sinh, Hóa)
                            - C00 (Văn, Sử, Địa)
                            - D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

Chỉ tiêu tuyển sinh : 280

Loại hình đào tạo : Chính quy tập trung

1. Mục tiêu đào tạo và Chuẩn đầu ra

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành khoa học môi trường đào tạo nguồn nhân lực có những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết để trở thành những cán bộ quản lý; cán bộ vận hành; những cán bộ có năng lực nghiên cứu và giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng thuộc khối ngành ngành tài nguyên và môi trường; đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp bảo vệ môi trường gắn với các mục tiêu phát triển của đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

      Người học sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học môi trường:

PO1: Nhận dạng các vấn đề môi trường trong mối quan hệ giữa môi trường tự nhiên – môi trường xã hội, qua đó lựa chọn giải pháp trong công tác quản lý môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu;

PO2: Xây dựng kế hoạch điều tra, đánh giá, phân tích và xử lý ô nhiễm môi trường phục vụ cho công tác kiểm soát ô nhiễm và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên;

PO3: Làm chủ các kỹ năng kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc, khả năng làm việcđộc lập, tự tin trong môi trường làm việc, có đạo đức nghề nghiệp.

 1.2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau:

1.2.1. Kiến thức

* Kiến thức chung của Học viện:

- ELO1: Hiểu biết cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, yêu chủ nghĩa xã hội; Hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật quân sự cấp trung đội, biết sử dụng súng ngắn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng;

- ELO2: Mô tả được hệ thống tri thức khoa học về: Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Áp dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống;

- ELO3: Phân biệt và giải thích được những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, phần cứng, phần mềm, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu; Trình bày các vấn đề xã hội gồm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, pháp luật trong sử công nghệ thông tin và truyền thông;

* Kiến thức chuyên môn

- ELO4: Mô tả và giải thích được mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống môi trường;

- ELO5: Đánh giá, dự báo được nguyên nhân của ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên thiên nhiên do các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội;

- ELO6: Thiết kế và vận hành chương trình quan trắc phục vụ đánh giá chất lượng môi trường và kiểm soát chất thải;

- ELO7: Lựa chọn công nghệ, thiết kế và vận hành công trình xử lý;

- ELO8: Vận dụng được các công cụ pháp lý, kinh tế và kỹ thuật trong xây dựng kế hoạch quản lý môi trường;

- ELO9: Phân tích thông tin phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên, quy hoạch môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

- ELO10: Vận dụng được các nguyên lý về sinh thái học trong đánh giá các mô hình sản xuất nông nghiệp phục vụ cho phát triển bền vững;

1.2.2. Kỹ năng

* Kỹ năng chung

- ELO11: Sử dụng được máy tính, Internet, xử lý văn bản, bảng tính, trình chiếu đáp ứng công việc cơ bản; Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành SPSS, GIS … trong giải quyết các nhiệm vụ của ngành môi trường.

- ELO 12: Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương;

-ELO 13: Ứng dụng kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp trong thu thập, phân tích và sử dụng thông tin phục vụ xây dựng các báo cáo

* Kỹ năng chuyên môn:

- ELO14: Sử dụng thành thạo các kỹ năng phân tích công cụ và xử lý thông tin phục vụ quan trắc và đánh giá tác động môi trường;

- ELO15: Thực hiện điều tra và thu thập thông tin phục vụ phân tích hệ thống quản lý tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu;

- ELO16: Tổ chức nhóm xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình bảo vệ môi trường;

- ELO17: Tính toán thiết kế và vận hành công trình xử lý chất thải theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn;

- ELO18: Khảo nghiệm sản phẩm cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp phục vụ phát triển bền vững;

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- ELO19: Chủ động học tập và nghiên cứu, cập nhật kiến thức liên quan tới lĩnh vực công tác;

- ELO20: Chủ động, hợp tác trong công việc nhằm phát huy trí tuệ tập thể;

- ELO21: Có phẩm chất, lập trường, quan điểm trong bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững;

- ELO22: Hiểu biết về văn hóa của tổ chức, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và biết cách làm việc trong một tổ chức.

2. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp ngành khoa học môi trường có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

+ Cán bộ nghiên cứu tại viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về lĩnh vực môi trường;

+ Cán bộ quản lí môi trường tại các cơ quan nhà nước cấp xã, huyện;

+ Cán bộ phụ trách môi trường tại các xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;

+ Nhân viên của các công ty, cơ quan tư vấn trong lĩnh vực môi trường;

+ Cán bộ quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường tại các trung tâm quan trắc môi trường tư nhân và nhà nước;

+ Giảng viên giảng dạy chuyên ngành khoa học môi trường tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

+ Cảnh sát môi trường.

3. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có thể tham gia các chương trình đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành như:

+ Khoa học môi trường;

+ Công nghệ môi trường/ Công nghệ kỹ thuật môi trường;

+ Kỹ thuật môi trường;

+ Quản lí môi trường;

+ Quản lí môi trường và Tài nguyên.

 

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps