CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ CỦA TỔ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

       1.Chức năng

-Tổ chức tư vấn, tham vấn các hoạt động trợ giúp người học và quản lý người học.

2.Nhiệm vụ

-Tư vấn việc hỗ trợ đăng ký học tập của sinh viên

Tư vấn cho người học, tập thể lớp về chương trình, kế hoạch học tập và nghiên cứu khoa học, lựa chon ngành nghề.Giúp người học hiểu quy chế, và những quy định về đào tạo.Tổ chức hướng dẫn người học đăng ký học phần theo quy định của Khoa và Học viện.

    -Quản lý và đánh giá điểm rèn luyện trong học kỳ, năm học, Khóa học

-Chủ trì việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên.

-Tổng hợp đánh giá xếp loại điểm rèn luyện cuối khóa đưa vào bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên.

-Tư vấn cho sinh viên rèn luyện nhan cách và các ván đề xã hội.

-Quản lý công lao động của người học

-Quản lý và kê khai thông tin chỗ ở của sinh viên hàng kỳ

Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú theo kế hoạch của Khoa và Học viện.

Đôn đốc sinh viên kê khai và xác nhận thông tin chỗ ở định kỳ 1 lần/học kỳ

-Tư vấn, phổ biến sinh viên thực hiện các quy định của pháp luật.

-Phổ biến, đôn đốc người học thực hiện hoàn thành nghĩa vụ mua BHYT bắt buộc theo quy định của Nhà nước.

-Động viên người học mua bảo hiểm than thể … để đảm bảo quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ công dân.

-Tổ chức xét học bổng, tư vấn chế độ chính sách cho người học.

-Chủ trì tổ chức họp lớp xét cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ đúng đối tượng , đúng quy định, quy trình.

-Phối hợp với Ban CTCT&CTSV tư vấn chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi của người học.

-Quản lý đánh giá khen thưởng, kỷ luật người học.

-Nắm chắc tình hình của lớp,sinh viên trong suốt quá trình học, chỉ đạo và hỗ trợ ban cán sự lớp tổ chức tốt các phong trào , hoạt động ngoại khóa…

-Thường xuyên tổ chức họp lớp để nắm bắt tình hình để có cơ sở đánh giá thi đua khen thưởng.

-Thông báo kết quả học tập và rèn luyện về gia đình sinh viên. 

 

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps