Vai trò của Thực tập nghề nghiệp 2 trong chương trình đào tạo

Học phần thực tập nghề nghiệp 2 (TTNN2) là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường. Học phần gồm 4 tín chỉ được thiết kế trong 2 tuần thực tập trên thực tế, có vai trò quan trọng giúp sinh viên biết cách vận dụng các kiến thức lý thuyết vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn; trang bị các kiến thức, kỹ năng thực tế cần thiết cho sinh viên trước khi bước vào làm khóa luận tốt nghiệp và tốt nghiệp ra trường.

Các kết quả đạt được của nhóm sinh viên TTNN2

Đợt thực tập nghề nghiệp 2 kéo dài từ ngày 29/6/2020 – 12/7/2020 tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã kết thúc tốt đẹp. Nhóm sinh viên LTK62 KHMT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao dưới sự quản lý và hướng dẫn của các thầy cô giáo trong Bộ môn Quản lý môi trường.

Trong đợt thực tập này các sinh viên được hướng dẫn cách lập kế hoạch thực hiện một cuộc kiểm toán chất thải y tế; thiết kế các biểu mẫu, tài liệu phục vụ quá trình thu thập số liệu; thực hiện cuộc kiểm toán chất thải tại một số cơ sở y tế (bệnh viện, phòng khám tư nhân, trạm y tế) trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Xuyên suốt quá trình thực tập sinh viên đã tìm hiểu và đánh giá được thực trạng phát sinh và quản lý chất thải y tế; đề xuất các giải pháp giảm thiểu phát sinh chất thải và nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế một cách hữu hiệu cho các cơ sở y tế trên địa bàn nghiên cứu.

Sau khi kết thúc thời gian thực tập, các sinh viên hoàn toàn tự tin và sử dụng tốt   các kỹ năng lập kế hoạch triển khai đề tài; thu thập thông tin; quan trắc và đánh giá môi trường; viết báo cáo khoa học của sinh viên được củng cố và tăng cường. Đây là khâu trang bị các kỹ năng thực tiễn cần thiết để các sinh viên vững vàng bước vào thực hiện Khóa luận tốt nghiệp, cũng như tự tin hơn sau khi tốt nghiệp ra trường.

Bộ môn Quản lý môi trường