Kiểm toán môi trường là một trong những công cụ quản lí môi trường quan trọng được tích hợp vào trong ngành đào tạo khoa học Môi trường của Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Ở nước ta hiện nay quá trình phát triển kinh tế, xã hội đang diễn ra mạnh mẽ, gây ra những áp lực lớn tới chất lượng môi trường. Quản lý môi trường nhằm duy trì chất lượng của các thành phần tự nhiên, bảo đảm cuộc sống của người dân, phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước là nhiệm cấp thiết được cả xã hội quan tâm. Trên thực tế, có nhiều công cụ quản lý hữu hiệu được các nhà môi trường sử dụng để kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Môn Kiểm toán Môi trường là một trong những công cụ hữu hiệu và đang được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. 

Một số hình ảnh minh chứng về ô nhiễm môi trường
Một số hình ảnh minh chứng về ô nhiễm môi trường

Một số hình ảnh minh chứng về  ô nhiễm môi trường 

Nội dung chính của môn học này cung cấp thông tin về thủ tục ghi chép có hệ thống, có chu kỳ và đánh giá một cách khách quan công tác tổ chức quản lí môi trường, sự vận hành các thiết bị cơ sở vật chất.Mục đích của kiểm toán môi trường là giúp bảo vệ môi trường, sức khoẻ và an toàn bằng các biện pháp:

- Tạo điều kiện cho việc kiểm toán, quản lí thực tế môi trường.

- Đánh giá sự tuân thủ các chính sách của công ty, kể cả việc đáp ứng các yêu cầu về qui chế. Kiểm toán môi trường là một công cụ giám sát trợ giúp việc ra quyết định và giám sát quản lí.

Để góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước, đặc biệt là cung cấp thêm tài liệu phục vụ đào tạo về kiểm toán môi trường, cuốn giáo trình Kiểm toán môi trường đã bước đầu được biên soạn và xuất bản tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ngoài ra nhiều công trình nghiên cứu khác về lĩnh vực ứng dụng kiểm toán môi trường do tập thể cán bộ Khoa Môi trường thực hiện trong thời gian gần đây cũng đã được xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành.

Giáo trình kiểm toán môi trường
Giáo trình Kiểm toán Môi trường  

Ở Việt Nam, Kiểm toán môi trường vẫn còn là một môn học tương đối mới. Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ngoại trừ sinh viên ngành Khoa học môi trường đã được đào tạo môn học này từ một số năm gần đây; sinh viên các ngành có liên quan khác, tại các cơ sở đào tạo khác, cũng rất cần được sớm tiếp cận với bộ công cụ mới này để có được những kiến thức và kỹ năng cập nhật, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

KMT