HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              KHOA MÔI TRƯỜNG                                                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Kế hoạch thẩm định và thu luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021

 Căn cứ kế hoạch thực hiện luận văn của lớp CH28KHMTB;

Khoa Môi trường thông báo lịch thẩm đinh luận văn như sau:

- Thời gian: 05 – 10/ 4/ 2021

- Tiểu ban thẩm định: 01 tiểu ban

- Địa điểm: Phòng Hội thảo khoa Môi trường, tầng 2, Tòa nhà Môi trường – Thú Y

          - Thành phần: Thành viên tiểu ban, học viên thẩm định, giảng viên hướng dẫn và cá nhân quan tâm đến dự.

          Trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:

- Lớp CH28KHMTB;

- Các tiểu ban tư vấn cao học;

- BCN Khoa MT;

- Lưu VT, SĐH.

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

TS. Trịnh Quang Huy