HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/TB-MT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

Thông báo tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

đợt 2 năm học 2018

 

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017 – 2018, khoa Môi trường thông báo:

1.      Kế hoạch bảo vệ:

a/ Thời gian:        4 ngày từ ngày 12 - 15/06/2018

b/ Chương trình làm việc:

      * Sáng ngày 12/6/2018:

- 7h30: Khai mạc tại phòng Hội thảo khoa. Yêu cầu: Thành viên các tiểu ban và sinh viên có mặt đầy đủ

      - 8h – 8h30: Họp thành viên các tiểu ban tại phòng Hội thảo khoa

      - Từ 8h30: sinh viên thực hiện bảo vệ tại các tiểu ban

      * Chiều ngày 12/6/2018: 13h30 sinh viên bắt đầu bảo vệ tại các tiểu ban

      * Các ngày 13 – 15/6/2018:          - Sáng từ 7h30 – 11h30

                                                                  - Chiều từ 13h30 – 17h30

c/ Địa điểm bảo vệ: Tòa nhà Môi trường – Thú y

2.      Danh sách, địa điểm các tiểu ban theo Quyết định số 1681 ngày 07/6/2018 (Kèm theo QĐ) và danh sách sinh viên tại các tiểu ban (Xem file đính kèm)

3.      Hình thức bảo vệ:

- Báo cáo được trình bày bằng Powerpoint. Ngoài ra sinh viên cần chuẩn bị 03 báo cáo tóm tắt (bản giấy) cho Tiểu ban

- Thời gian:    + Sinh viên báo cáo: 15 phút

                        + Tiểu ban đọc nhận xét và sinh viên trả lời câu hỏi (nếu có): 5 phút

4.      Sau khi kết thúc bảo vệ:

Căn cứ vào kết luận của Tiểu ban (nếu có), sinh viên phải hoàn thiện báo cáo trong vòng 1 tuần và nộp về trợ lý đào tạo khoa

Khoa Môi trường yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này!

 

Nơi nhận:

 

KT. TRƯỞNG KHOA

- Như trên;

- Lưu: MT

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

TS. Trịnh Quang Huy