HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/TB-MT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

 

Thông báo tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

đợt 1 năm học 2020 - 2021

Căn cứ kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Thông báo số 226/HVN-QLĐT ngày 17/02/2021 về việc tổ chức đào tạo trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch viêm đường hô hấp do Virus Corona gây ra;

Căn cứu Công văn số 01/HVN-TTTV ngày 05/01/2021 về việc lưu trữ, bảo quản đồ ăn KLTN của sinh viên;

Khoa Môi trường thông báo kế hoạch tổ chức khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 – 2021 như sau:

1.      Kế hoạch bảo vệ:

-         Thời gian:      01 ngày (dự kiến 22 – 25/3/2021)

-         Địa điểm: trên phần mềm MS team

2.      Danh sách và thứ tự sinh viên bảo vệ: Thông báo trước khi bảo vệ 05 ngày trên website khoa.

3.      Hình thức bảo vệ:

·      Bảo vệ online trên MS team:

- Khoa sẽ tạo nhóm lớp bảo vệ trên MS team. Các bạn sinh viên kiểm tra tài khoản MS team, nếu không có hoặc tài khoản bị lỗi thì thông báo với Trợ lý đào tạo khoa (cô Thuận) hỗ trợ

- Sinh viên nộp bài trình bày trên MS team trước bảo vệ 02 ngày.

- Tại buổi bảo vệ: Sinh viên trình bày báo cáo trên MS team

·        Thời gian bảo vệ:

- Sinh viên báo cáo: 15 phút

- Tiểu ban đọc nhận xét và sinh viên trả lời câu hỏi (nếu có): 5 phút

4.      Sau khi kết thúc bảo vệ:

Căn cứ vào kết luận của Tiểu ban, sinh viên phải hoàn thiện báo cáo trong vòng 1 tuần và nộp về thư viện khoa: 01 bản in đóng bìa + file mềm (lưu trên đĩa CD/DVD/USB)

Khoa Môi trường yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này!

 

Nơi nhận:

 

KT. TRƯỞNG KHOA

- Như trên;

- Lưu: MT, NTBT (3)

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

TS. Trịnh Quang Huy