BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số:1164/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tựdo – Hạnh phúc

_____________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2021

                                                                                                          THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục triển khai tiếp tục kế hoạch học tập học kì II, năm học 2020-2021

Căn cứ Thông báo số 769/TB-HVN ngày 25 tháng 05 năm 2020 về Kế hoạch học tập năm học 2020-2021; Thông báo số 366/TB-HVN ngày 08 tháng 03 năm 2021 về việc triển khai kế hoạch học tập học kì II, năm học 2020-2021; Căn cứ tình hình và diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội và các địa phương, Giám đốc Học viện thông báo như sau:

1. Các học phần thực hành nghề nghiệp, thực tập giáo trìnhvà rèn nghề ngoài Học viện chưa tổ chức được trong Học kì II, năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ được bố trí trong năm học 2021-2022. Học phí của những học phần này sẽ được tính theo mức học phí của năm học 2020-2021. Những sinh viên đã nộp học phí của các học phần này sẽ đối trừ trong học kì sau. Những sinh viên có nhu cầu thanh toán lại học phí đã nộp của các học phần này thông báo cho Ban Tài chính và Kế toán (Sinh viên dùng địa chỉ email do Học viện cung cấp (MSV@sv.vnua.edu.vn) gửi tới địa chỉ emails:  bantckt@sv.vnua.edu.vn và pvhung@vnua.edu.vn).
2. Nội dung lý thuyết của các học phần mở trong học kì II, năm học 2020-2021 tiếp tục được giảng dạy trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams. Nội dung thực hành chưa được thực hiện sẽ được xếp lại thời khóa biểu sau khi sinh viên trở lại học tập trung tại Học viện. 
3. Khối lượng tín chỉ được tính khi xét điều kiện nhận học bổng khuyến khích học tập trong học kì II, năm học 2020-2021 sẽ bao gồm cả số tín chỉ của các học phần bị hủy tại Mục 1 (nếu sinh viên chưa đạt điều kiện số tín chỉ tối thiểu).
4. Các cán bộ, giảng viên, và người học tiếp tục thực hiệnnghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và hướng dẫn của Trạm Y tế Học viện.

Giám đốc Học viện đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Ban Quảnlý đào tạo, Ban Tài chính và Kế toán, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện và các đơn vị liên quan thông báo tới giảng viên và người học biết để thực hiện theo nội dung của Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên, NCS (qua website);

- Các đơn vị thuộc HV;

- GĐ Học viện (để b/c)

- Lưu VT, TCKT, QLĐT, CTCT&SV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã kí)

 

GS.TS. Phạm Văn Cường