HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          KHOA MÔI TRƯỜNG                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 113/TB-MT                                                                          Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN

TỐT NGHIỆP NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

 

Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên ngành Khoa học Môi trường của Học viện Nông nghiệp Việt Nam!

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Khoa Môi trường trân trọng đề nghị các Anh/Chị vui lòng cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách lựa chọn hoặc điền thông tin trả lời cho từng câu hỏi. Chúng tôi cam kết các thông tin cá nhân được cung cấp trong phiếu khảo sát sẽ được hoàn toàn bảo mật.

- Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học môi trường năm 2018 (từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)

- Phương thức: Điền các thông tin vào phiếu khảo sát việc làm (theo mẫu) hoặc tại địa chỉ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhpNkVU_udI22D9u4gGQbAji5stPGb9Z1i0n0ihWZTBDuE_Q/viewform

 Trân trọng cám ơn!

 

 

P. TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VPK, TLĐT

 

 

(đã ký)

 

TS. Trịnh Quang Huy