Khoa Tài nguyên và môi trường thông báo: Kết quả đánh giá điểm rèn luyện  (File TNMT_Diem ren luyen 2021 và danh sách dự kiến cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 (File_Danh sach de nghị cap HBKKHT ky 1 NH 2020 - 2021 ). Mọi thắc mắc liên hệ với cô Thuận (ĐT: 0989.255.644) trước 17h thứ 5 ngày 13/5/2021