HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA MÔI TRƯỜNG                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số:  94/TB – MT                                                                               Hà nội, ngày 24 tháng 9  năm 2019

 THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch thực tập khóa luận tốt nghiệp đợt 2

năm học 2019 - 2020

1.      Điều kiện sinh viên được giao khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019 – 2020:

1.1.            Đối với sinh viên Hệ đại học K59, K60 và K61

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập.

- Tính đến ngày 13/10/2019, đã tích lũy ít nhất được 84 tín chỉ (không tính tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), điểm trung bình tích lũy ≥ 2,0 và có tên trong danh sách thực tập giáo trình (MT03071) của học kỳ 1 năm học 2019-2020

- Trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên muốn đăng ký học thêm một số môn học phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và tổng số tín chỉ không vượt quá 6 TC.

1.2. Đối với sinh viên chỉ còn học phần Khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập.

- Điểm trung bình tích lũy: ≥ 1.95

2.      Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Công việc

Thời gian

ĐV phụ trách

1

Thông báo kế hoạch đăng ký KLTN

24/9/2019

Trợ lý ĐT

2

Đăng ký làm KLTN

25/9/2019 – 13/10/2019

Trợ lý ĐT

3

Thông báo tới sinh viên về hướng đề tài hướng dẫn của giảng viên và tỉ lệ sinh viên/giảng viên

14 – 18/10/2019

Các bộ môn

4

Sinh viên đăng ký bộ môn và giảng viên hướng dẫn KLTN tại các bộ môn

21 - 25/10/2019

Sinh viên, giảng viên và bộ môn

5

Bộ môn nộp danh sách sinh viên và giảng viên về khoa

28/10/2019

Bộ môn

6

Nộp danh sách sinh viên đăng ký KLTN về Ban QLĐT

15/11/2019

Trợ lý ĐT

7

Sinh viên bảo vệ đề cương tại bộ môn

09/12/2019 – 13/12/2019

SV và Bộ môn

8

BM tổng hợp danh sách SV và Khoa chuẩn bị Quyết định giao đề tài KLTN

20/12/2019

Bộ môn

9

Thời gian thực hiện khóa luận (dự kiến)

06/01/2020 – 06/5/2019

Sinh viên, GVHD

10

Báo cáo tiến độ khóa luận tốt nghiệp

09 – 20/3/2020

SV, GVHD và Bộ môn

11

Bộ môn nộp điểm chấm chính chấm chéo và quyển về khoa

25/5/2020

Bộ môn

12

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

01 – 10/6/2020

Sinh viên

3.      Quy trình đăng ký

- Sinh viên căn cứ tiêu chuẩn nêu trên và đăng ký online trên đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqdp5GqW0sAsYcESGsHs8693F4RZu7Xvf2T_jwurDHQyq7A/viewform

- Thời gian đăng ký: 25/9/2019 – 13/10/2019

Khoa Môi trường đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này

                                                                    

                                                                                 Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

                                                                         KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                             (đã ký)                     

                                                                         TS. Trịnh Quang Huy