HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/TB - MT

Hà nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch thực tập khóa luận tốt nghiệp đợt 2 – BỔ SUNG

năm học 2020 - 2021

1.      Điều kiện sinh viên được giao khóa luận tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm học 2020 – 2021:

1.1.           Đối với sinh viên Hệ đại học

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập.

- Tính đến ngày 13/03/2021, đã tích lũy ít nhất được 90 tín chỉ (không tính tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), điểm trung bình tích lũy ≥ 2,0 và đã hoàn thành học phần thực tập nghề nghiệp 2.

- Trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên muốn đăng ký học thêm một số môn học phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và tổng số tín chỉ không vượt quá 6 TC.

1.2. Đối với sinh viên chỉ còn học phần Khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập.

- Điểm trung bình tích lũy: ≥ 1.95

2.      Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Công việc

Thời gian

ĐV phụ trách

1

Thông báo kế hoạch đăng ký KLTN

02/3/2021

Trợ lý ĐT

2

Đăng ký làm KLTN online

02 – 13/3/2021

Trợ lý ĐT

3

Thông báo danh sách phân công bộ môn quản lý và giảng viên hương dẫn

15 – 18/03/2021

BCN khoa

4

Nộp danh sách sinh viên đăng ký KLTN về Ban QLĐT

19/3/2021

Trợ lý ĐT

7

Sinh viên bảo vệ đề cương tại bộ môn

22 – 25/3/2021

SV và Bộ môn

8

BM tổng hợp danh sách SV và Khoa chuẩn bị Quyết định giao đề tài KLTN

26/03/2021

Bộ môn

9

Thời gian thực hiện khóa luận (dự kiến)

29/03/2021 – 29/7/2021

Sinh viên, GVHD

10

Báo cáo tiến độ khóa luận tốt nghiệp

10 – 17/5/2021

SV, GVHD và Bộ môn

11

Bộ môn nộp điểm chấm chính chấm chéo và quyển về khoa

15/8/2021

Bộ môn

12

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Cuối tháng 8/2021

Sinh viên

3.      Quy trình đăng ký

- Sinh viên căn cứ tiêu chuẩn nêu trên và đăng ký online trên đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccD_CEkJ9tAqVjQxh-jIy9PXaO61PLrUrKGBmJlHBbWuidbQ/viewform

- Thời gian đăng ký: 02 – 13/3/2021

- Lưu ý: Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 01 lần. Nếu đăng ký 02 lần thì sẽ lấy kết quả đăng ký của lần đầu tiên.

Khoa Môi trường đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này

                                                                    

                                                                         P. TRƯỞNG KHOA

 

                                                                         (đã ký)            

                                                                         TS. Trịnh Quang Huy