HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:43/TB - TNMT

 

Hà nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch thực tập khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022

1.      Điều kiện sinh viên được giao khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 – 2022:

1.1.            Đối với sinh viên Hệ đại học

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập.

- Tính đến ngày 25/7/2021, đã tích lũy ít nhất được 90 tín chỉ (không tính tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), điểm trung bình tích lũy ≥ 2,0 và đã hoàn thành học phần thực tập nghề nghiệp 2

- Trong thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp, sinh viên muốn đăng ký học thêm một số môn học phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và tổng số tín chỉ không vượt quá 6 TC.

1.2. Đối với sinh viên chỉ còn học phần Khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập.

- Điểm trung bình tích lũy: ≥ 1.95

2.      Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Công việc

Thời gian

ĐV phụ trách

1

Thông báo kế hoạch đăng ký KLTN

30/6/2021

Trợ lý ĐT

2

Đăng ký làm KLTN

01/7/2021 – 25/7/2021

Trợ lý ĐT

3

Thông báo danh sách phân công bộ môn quản lý sinh viên thực hiện KLTN

30/7/2021

Các bộ môn

4

Sinh viên làm việc với bộ môn và GVHD về đề tài thực hiện

02/8 – 14/8/2021

Sinh viên, giảng viên và bộ môn

5

Sinh viên bảo vệ đề cương tại bộ môn

16/8/2021 – 30/8/2021

SV và Bộ môn

6

BM tổng hợp danh sách SV và Khoa chuẩn bị Quyết định giao đề tài KLTN

02/09/2021

Bộ môn

7

Thời gian thực hiện khóa luận (dự kiến)

04/9/2021 – 04/01/2022

Sinh viên, GVHD

8

Báo cáo tiến độ khóa luận tốt nghiệp

07 – 17/11/2021

SV, GVHD và Bộ môn

9

Bộ môn nộp điểm chấm chính chấm chéo và quyển về khoa

15/01/2022

Bộ môn

10

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

18 – 23/2/2022

Sinh viên

3.      Quy trình đăng ký

- Sinh viên căn cứ tiêu chuẩn nêu trên và đăng ký online trên đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwWyH9LSM8F1yFQ6pK1_z1CE95NQDbBu4evEqUdNK2ujuHQg/viewform

- Thời gian đăng ký: 01/7/2021 – 25/7/2021

Khoa Tài nguyên và Môi trường đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

Nơi nhận:                                                                                    KT. TRƯỞNG KHOA

 - Như trên;        .                                                                         PHÓ TRƯỞNG KHOA

  - Lưu: TNMT, NTBT (4)                                                                   (đã ký)

 

                                                                                                    TS. TRỊNH QUANG HUY