HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 65/TB - MT

Hà nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch thực tập khóa luận tốt nghiệp đợt 1 bổ sung năm học 2018-2019

 

1.      Tiêu chuẩn giao khóa luận tốt nghiệp đợt 1 bổ sung năm học 2018 – 2019:

1.1.            Sinh viên Cao đẳng K5 và K6

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập.

- Sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy ≥ 2.0

1.2.            Sinh viên Hệ đại học K58,  K59, K60

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập.

- Tính đến ngày 10/7/2018, đã tích lũy ít nhất được 84 tín chỉ (không tính tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), điểm trung bình tích lũy ≥2,0 và đã hoàn thành học phần thực tập giáo trình

- Sinh viên muốn đăng ký học thêm một số môn học cần được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và tổng số tín chỉ không vượt quá 6 TC.

1.3. Đối với sinh viên chỉ còn học phần Khóa luận tốt nghiệp

- Sinh viên không bị kỷ luật từ hình thức Cảnh cáo trở lên trong quá trình học tập.

- Điểm trung bình tích lũy: ≥ 1.95

2.      Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp

TT

Công việc

Thời gian

ĐV phụ trách

1

Thông báo kế hoạch giao KLTN

13/6/2018

Khoa

2

Thời gian sinh viên đăng ký làm KLTN

13/6 – 10/7/2018

Khoa

3

Nộp danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện KLTN về Ban QLĐT và chuyển danh sách sinh viên về các bộ môn

17/7/2018

Khoa

4

Bảo vệ đề cương tại bộ môn

06/8/2018 – 18/8/2018

SV và Bộ môn

5

BM tổng hợp danh sách SV, tên đề tài và giáo viên hướng dẫn, nộp về Khoa

20/8/2018

Bộ môn

6

Thời gian thực hiện khóa luận (dự kiến)

27/8/2018 – 27/12/2018

Sinh viên, GVHD

7

Báo cáo tiến độ khóa luận tốt nghiệp

22 – 31/10/2018

SV, GVHD và Bộ môn

8

Bộ môn nộp điểm chấm chính chấm chéo và quyển về khoa

10/1/2019

Bộ môn

9

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

20 – 30/1/2019

Khoa/ Sinh viên

3.      Quy trình đăng ký

- Sinh viên căn cứ tiêu chuẩn nêu trên và đăng ký online trên đường link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduKHZOzgtyeXNMuLbxbay4fw04n1yQue1s-yyYDEXDDAkatg/viewform

- Thời gian đăng ký: 13/6 – 10/7/2018

 

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký khóa luận tốt nghiệp đợt 1 (đợt đăng ký tháng 4) không được đăng ký nữa

 

Khoa Môi trường đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này

                                                                    

                                                                                 Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2018

                                                                         P. TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                                    

                                                                          TS. Trịnh Quang Huy