HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 12/TB - TNMT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

                                                                                 

THÔNG BÁO

Về việc Kế hoạch thu và chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ

 ngành Khoa học môi trường đợt 1 năm 2021

Khoa Tài nguyên và Môi trường thông báo kế hoạch thu và công tác chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch thu Hồ sơ xin bảo vệ luận văn

1.1. Kiểm tra format và độ trùng lặp luận văn

            Học viên gửi bản mềm luận văn vào email: ntbthuan@vnua.edu.vn trước thứ 3 ngày 25/5/202 để kiểm tra độ trùng lặp và format luận văn.

Lưu ý: Luận văn trình bày theo Phụ lục 8 – Hướng dẫn viết luận văn thạc sĩ (chú ý trình bày đúng bố cục phần tóm tắt luận văn tiếng Việt và tiếng Anh (bố cục tóm tắt tiếng Anh ở trang cuối phụ lục 8)) và quy định về trích dẫn tài liệu tham khảo

1.2. Thu hồ sơ bảo vệ

- Thời gian: 8h – 17h, thứ 4 ngày 02/6/2021

- Địa điểm: Văn phòng khoa Tài nguyên và Môi trường, tầng 2 Tòa nhà Môi trường – Thú Y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Hồ sơ gồm có:

+ 05 Quyển luận văn chính thức (theo mẫu của phụ lục 08, quy định trích dẫn tài liệu tham khảo và có đủ chữ ký);

+ 01 Lý lịch khoa học (Mẫu 1 – Dành cho thí sinh được cơ quan cử đi học, phải có xác nhận của cơ quan hoặc mẫu 2 – Thí sinh tự do – Khoa Tài nguyên và Môi trường xác nhận);

+ 01 Đơn xin bảo vệ luận văn (Mẫu 3);

+ 01 Xác nhận định dạng và giải trình sửa chữa luận văn sau thẩm định (mẫu 4);

+ 01 Giấy đồng ý cho học viên bảo vệ của giảng viên hướng dẫn (mẫu 9).

+ 01 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học

+ 01 bản photo chứng chỉ tiếng Anh hoặc Quyết định công nhận đầu ra môn Tiếng Anh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

* Lưu ý:

- Mẫu văn bản có trên trang web Khoa Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://kmt.vnua.edu.vn/van-ban/bieu-mau.html - mục III: Lĩnh vực sau đại học

- Quyết định công nhận đầu ra tiếng Anh: lấy trực tiếp ở BQLĐT hoặc lớp đăng ký với Trợ lý sau đại học của khoa

2. Điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ

- Đã học xong và đạt các yêu cầu của các học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ;

- Có đầy đủ các biên bản thông qua đề cương, biên bản báo cáo tiến độ và biên bản thẩm định luận văn tại Tiểu ban chuyên môn;

- Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn.

* Lưu ý: Học viên cần kiểm tra các điều kiện được bảo vệ luận văn bao gồm tổng điểm tích lũy, tiếng Anh đầu ra và học phí.

3. Kế hoạch bảo vệ luận văn

- Thời gian dự kiến: 01 ngày (Tuần 3 hoặc tuần 4/6/2021)

- Danh sách Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ và thứ tự bảo vệ sẽ được thông báo sau.

Khoa Tài nguyên và Môi trường đề nghị Học viên nghiêm túc thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Học viên;

- Các tiểu ban tư vấn cao học;

- BCN Khoa TNMT;

- Lưu VTTNMT, NTBT (2)

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm