HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 KHOA MÔI TRƯỜNG                                                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                            Số: 71/TB-MT                                                                       Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc Kế hoạch thẩm định và thu luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Khoa Môi trường thông báo kế hoạch tổ chức thẩm định luận văn thạc sĩ Khóa 27 đợt 2 (dành cho học viên các lớp CH27KHMTB, CH27KHMTC và CH27KHMTT2) như sau:

1. Kế hoạch thẩm định luận văn

            Thời gian: 17 – 18/10/2020

-         Lớp CH27KHMTC: 18/10/2020

-         Lớp CH27CHMTT2: 17/10/2020

            Địa điểm: Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

                              (Tòa nhà Môi trường – Thú y)

Đề nghị học viên:

- Nộp bản Nhận xét về nội dung và hình thức luận văn cho thư ký tiểu ban trước khi thẩm định (theo mẫu);

- Mời giảng viên hướng dẫn tham dự;

- In Luận văn Thạc sĩ (theo mẫu Phụ lục 8) cho các thành viên tiểu ban;

- Mang theo các tài liệu, số liệu, phiếu điều tra,… đã thu thập và tổng kết;

- Hình thức báo cáo: Báo cáo bằng powerpoint, trong 20 phút.

Đề nghị giảng viên:

- Giảng viên hướng dẫn nhận xét về nội dung và hình thức luận văn trước khi thẩm định (theo mẫu);

- Thư ký tiểu ban nộp Biên bản thẩm định luận văn và Nhận xét về nội dung và hình thức luận văn cho văn phòng Khoa trong vòng 7 ngày sau khi tổ chức thẩm định luận văn.

2. Dự kiến thời gian thu và bảo vệ luận văn

- Dự kiến thời gian thu luận văn:  Đầu tháng 11/2020

- Dự kiến thời gian bảo vệ luận văn: Cuối tháng 11/2020

3. Điều kiện bảo vệ luận văn

- Đã học xong và đạt các yêu cầu của các học phần trong chương trình đào tạo thạc sỹ. Điểm trung bình chung tích lũy các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 điểm trở lên (hoặc điểm C trở lên);

- Có đầy đủ các biên bản thông qua đề cương, biên bản báo cáo tiến độ và biên bản thẩm định luận văn tại Tiểu ban chuyên môn;

- Đạt trình độ tiếng Anh theo quy định;

- Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn.

Lưu ý:

- Lớp trưởng liên lạc với Trợ lý Sau đại học (Cô Thuận) để biết chính xác thời gian báo cáo;

- Nếu Luận văn trình bày không đúng mẫu quy định sẽ không được thẩm định (Phụ lục 8 );

- Các thông báo, mẫu văn bản có trên trang web Khoa: http://kmt.vnua.edu.vn/van-ban/bieu-mau.html - Mục IV: Lĩnh vực đào tạo sau đại học

- Học viên đối chiếu tên đề tài theo Quyết định (QĐ_CH27C , QĐ_CH27T2  và QĐ_CH27 đổi tên đề tài )

 

Nơi nhận:

- Lớp CH27KHMTC, CH27KHMTT2;

- Các tiểu ban tư vấn cao học;

- BCN Khoa MT;

- Lưu VT, SĐH.

P. TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

 

TS. Trịnh Quang Huy