HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHOA MÔI TRƯỜNG                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:  93/TB – MT                                                                    Hà nội, ngày 24 tháng 9  năm 2019

             

THÔNG BÁO

Về việc Kế hoạch thu và chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019

Khoa Môi trường thông báo kế hoạch thu và công tác chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch thu Hồ sơ xin bảo vệ luận văn

1.1. Kiểm tra format luận văn

            Học viên nộp 01 quyển luận văn trình bày theo Phụ lục 8 – Hướng dẫn viết luận văn thạc sĩ (chú ý trình bày đúng bố cục phần tóm tắt luận văn tiếng Việt và tiếng Anh (bố cục tóm tắt tiếng Anh ở trang cuối phụ lục 8)) để kiểm tra format

            - Thời gian: thứ 3 ngày 01/10/2019

            - Địa điểm: Phòng 201, tầng 2 Tòa nhà Môi trường – Thú Y

1.2. Thu hồ sơ bảo vệ

- Thời gian: 8h30 – 17h00, thứ 5 ngày 03/10/2019

- Địa điểm: Phòng 201, tầng 2 Tòa nhà Môi trường – Thú Y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Hồ sơ gồm có:

+ 05 Quyển luận văn chính thức (theo mẫu của phụ lục 08 và có đủ chữ ký);

+ 01 Lý lịch khoa học (Mẫu 1 – Dành cho thí sinh được cơ quan cử đi học, phải có xác nhận của cơ quan hoặc mẫu 2 – Thí sinh tự do – Khoa Môi trường xác nhận);

+ 01 Đơn xin bảo vệ luận văn (Mẫu 3);

+ 01 Xác nhận định dạng và giải trình sửa chữa luận văn sau thẩm định (mẫu 4);

+ 01 Giấy đồng ý cho học viên bảo vệ của giảng viên hướng dẫn (mẫu 9).

+ 01 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học

+ 01 bản photo chứng chỉ tiếng Anh hoặc Quyết định công nhận đầu ra môn Tiếng Anh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

* Lưu ý:

- Mẫu văn bản có trên trang web Khoa Môi trường: http://kmt.vnua.edu.vn/van-ban/bieu-mau.html - mục III: Lĩnh vực sau đại học

 

2. Điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ

- Đã học xong và đạt các yêu cầu của các học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ;

- Có đầy đủ các biên bản thông qua đề cương, biên bản báo cáo tiến độ và biên bản thẩm định luận văn tại Tiểu ban chuyên môn;

- Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn.

* Lưu ý: Học viên cần kiểm tra các điều kiện được bảo vệ luận văn bao gồm tổng điểm tích lũy, tiếng Anh đầu ra và học phí.

 3. Kế hoạch bảo vệ luận văn

- Thời gian dự kiến: 01 ngày (26/10/2019 – 03/11/2019)

- Danh sách Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ và thứ tự bảo vệ sẽ được thông báo sau.

Khoa Môi trường đề nghị Học viên nghiêm túc thực hiện ./.

 

Nơi nhận:

- Học viên;

- Các tiểu ban tư vấn cao học;

- BCN Khoa MT;

- Lưu VTMT, NTBT (3)

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

TS. Trịnh Quang Huy