HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       KHOA MÔI TRƯỜNG                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:        /TB - MT                                                                 Hà nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Đối thoại giữa Lãnh đạo Học viện với đại diện Sinh viên, Học viên và NCS

 

Kính gửi: Các bạn sinh viên và học viên ngành Khoa học Môi trường

 Thực hiện kế hoạch số 1360/KH-HVN ngày 01/10/2019 về việc tổ chức buổi Đối thoại giữa lãnh đạo Học viện với đại diện sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh năm học 2019-2020, khoa Môi trường thông báo lịch tổ chức đối thoại đến tất cả sinh viên, học viên hiện đang học tại Khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt nam như sau:

-         Thời gian tổ chức đối thoại: 18h30 – 21h30, thứ 4 ngày 06/11/2019

-         Địa điểm: Hội trường A (ND207)

-         Thành phần: BCS lớp, Bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên lớp và các bạn Học viên

-         Các bạn sinh viên, học viên có ý kiến xin gửi về địa chỉ email: ntbthuan@vnua.edu.vn trước 15h, thứ 4 ngày 06/11/2019

Khoa Môi trường yêu cầu các bạn sinh viên và học viên của khoa thực hiện nghiêm túc thông báo này

Trân trọng cám ơn!

 

 

TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT khoa, TLĐT

 

 

(đã ký)

 

 Ngô Thế Ân