HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA MÔI TRƯỜNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  72/TB – MT                                               Hà Nội, ngày  18  tháng  9  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc đổi lịch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên năm học 2020 – 2021

          Căn cứ Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên năm học 2020-2021 được ban hành theo văn bản số 1447/KH-HVN của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 2020;

            Căn cứ vào thông báo số  21/TB-CTCT&CTSV ngày 16 tháng 9 năm 2020 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2020-2021

            Căn cứ tình hình thực tế;

Khoa Môi trường thông báo lịch học chỉ có một ngày duy nhất:

Thời gian: 18h – 21h thứ 4 ngày 23/9/2020

Địa điểm: Hội trường A – NĐ 207

Thành phần: Tất cả sinh viên khóa giữa và khóa cuối.

Khoa yêu cầu 100% sinh viên tham gia lớp học, có tiến hành điểm danh và làm bài kiểm tra tại chỗ.

Khoa đề nghị các em sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

             

Nơi nhận:

 

P. TRƯỞNG KHOA

- Các sinh viên;

- Lưu: MT, VP

 

 

Đã ký

 

Trịnh Quang Huy