HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:19/TB - MT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện và đăng ký bộ môn hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm học 2020 - 2021

Căn cứ tiêu chuẩn giao khóa luận tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm học 2020 – 2021;

Căn cứ danh sách sinh viên đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 bổ sung năm học 2020 – 2021;

Khoa Môi trường thông báo danh sách 17 sinh viên đủ điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp 2 bổ sung năm học 2020 – 2021 (Có danh sách kèm theo)

Sinh viên căn cứ xem hướng đề tài dự kiến thực hiện KLTN và chỉ tiêu hướng dẫn của bộ môn để đăng ký hướng dẫn.

Chỉ tiêu hướng dẫn của các bộ môn:

-         BM Công nghệ Môi trường: 3 sinh viên

-         BM Hóa học: 4 sinh viên

-         BM Quản lý môi trường: 3 sinh viên

-         BM Sinh thái nông nghiệp: 4 sinh viên

-         BM Vi sinh vật: 3 sinh viên

Thời gian đăng ký bộ môn hướng dẫn: 24 – 26/3/2021

Bộ môn nộp danh sách sinh viên đăng ký thực hiện KLTN đợt 2 bổ sung trước 15h thứ 2 ngày 29/3/2021.

Trân trọng cám ơn!    

                      

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VTMT, NTBT (2)

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

TS. Trịnh Quang Huy