HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 83/TB-MT

Hà nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

 Thực hiện kế hoạch số 55/HVN-CTCT&CTSV ngày 07/10/2020 của Học viện về việc đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học ký 2 năm học 2019 – 2020, Ban Chủ nhiệm khoa thông báo kế hoạch thực hiện đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 như sau:

1.   Sinh viên thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện:

-      Thời gian: 06/10/2020 – 16/10/2020

-      Sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện tại đường link: https://forms.gle/cV579tCYqFSmh59k7

2.  Tổ chức họp lớp xét đánh giá điểm rèn luyện:

-   Thời gian: 20/10/2020 – 26/10/2020. Khi có lịch họp lớp về Đánh giá rèn luyện, BCS lớp thông báo lịch cho cô Thuận

-  Thành phần họp lớp:

+ Giáo viên chủ nhiệm lớp

+ 100% thành viên của lớp

+ Đại diện khoa

-  1 số lưu ý khi rà soát kết quả đánh giá của sinh viên:

+ Yêu cầu 100% sinh viên phải thực hiện đánh giá điểm rèn luyện. Sinh viên nào chưa tự đánh giá, yêu cầu nộp phiếu theo file mềm cho lớp trưởng

+ Các tiêu chí liên quan đến học tập, NCKH, nợ học phí/ Đoàn phí; khen thưởng và vi phạm …-> GVCN và Lớp trưởng đối chiếu với các thông tin do khoa cung cấp. Đối với sinh viên được khen thưởng nhưng không có tên trong danh sách, gửi minh chứng cho lớp trưởng tập hợp

  + Tiêu chí 5: GVCN và lớp trưởng đọc kỹ các mục từ 5.1 đến 5.7

3.      Kết thúc cuộc họp, BCS lớp tổng hợp ĐRL của các lớp (Theo mẫu) và gửi về Văn phòng khoa cho cô Thuận (bản cứng có đầy đủ chữ ký của GVCN, lớp trường và bí thư; file kết quả tổng hợp gửi về email: Ntbthuan@vnua.edu.vn) trước ngày 28/10/2020.

Các giấy tờ cần nộp:

-  Bảng tổng hợp điểm rèn luyện của cả lớp

-  Phiếu đánh giá điểm rèn luyện của các bạn bổ sung

-  Các minh chứng bổ sung liên quan đến điểm rèn luyện

Đề nghị các lớp thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này. Các lớp nộp muộn Khoa sẽ không giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT MT, NTBT (5).

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

TRỊNH QUANG HUY