Tổ bầu cử Khoa Tài Nguyên và Môi trường xin thông báo đến cử tri là sinh viên của khoa biết và đăng ký bỏ phiếu tại học viện cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký bỏ phiếu tại học viện chốt đến 7g sáng ngày 19/5/2021.

Đừng Link đăng ký bỏ phiếu tại học viện là: https://docs.google.com/forms/d/11osVQdh6PHpfTYFbabvbNmwyc9Tk_OMxNHmaYzK9Rew/edit

Đề nghị Sinh viên vào đăng ký để nhận thẻ cử tri 

Thời gian nhận thẻ cử tri bắt đàu từ 8g sáng ngày 19/5/2021 đến 17g ngày 20/5/2021

Lưu ý : - Đối với sinh viên chỉ được nhận thẻ cử tri khi đã đăng ký tại đường Link trên  

             - Thẻ của ai người đó nhận

             - Địa điểm nhận thẻ cử tri tại VPK (Phòng số 203 tầng 2 tòa nhà thú y-Môi trường)