HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số: 63/TB-MT

 

 

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2018

            

THÔNG BÁO

"V/v Công việc trước và sau khi Bảo vệ Luận văn Thạc sỹ"

  

Kính gửi: Học viên Khoa Môi trường bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 1 năm 2018

             Khoa Môi trường thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sỹ như sau:       

Thời gian bảo vệ:    Từ 8h00 ngày 16/6/2018 đến 11h30 ngày 17/6/2018

            Địa điểm: Tầng 2 và tầng 3, Khoa Môi trường – Thú y

Chi tiết Danh sách Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ và thứ tự bảo vệ của 30 học viên chuyên ngành Khoa học Môi trường đợt 1 năm 2018 được gửi kèm theo thông báo này.

Thời gian dự kiến làm việc của mỗi hội đồng là 55 phút bao gồm: giới thiệu tóm tắt lý lịch khoa học và bảng điểm của học viên, học viên báo cáo trong 20 phút bằng powerpoint, nhận xét của 2 phản biện, các thành viên trong hội đồng ra câu hỏi và học viên trả lời.

Sau khi bảo vệ, trong vòng 10 ngày học viên phải thực hiện các nội dung sau:

1.      Hoàn thiện, chỉnh sửa luận văn theo kết luận của chủ tịch hội đồng bảo vệ (Học viên photo Biên bản họp hội đồng và nhận 02 bản nhận xét của phản biện để làm cơ sở chỉnh sửa luận văn)

2.      Sau khi hoàn thành chỉnh sửa gửi 01 luận văn hoàn chỉnh kèm theo Biên bản họp hội đồng; Bản giải trình chỉnh sửa (theo mẫu) có chữ ký của học viên và xác nhận của giáo viên hướng dẫn tới Thư ký hội đồng bảo vệ để rà soát. Nếu đạt yêu cầu về chỉnh sửa, Bản giải trình chỉnh sửa phải có chữ ký xác nhận của Trưởng tiểu ban phụ trách luận văn tốt nghiệp.

3.      Học viên nộp bản giải trình chỉnh sửa có đầy đủ chữ ký (bản photo), kèm theo 01 đĩa CD chứa nội dung toàn văn luận văn tới Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp Hà Nội để thực hiện in ấn.

4.      Học viên nộp Bản giải trình chỉnh sửa luận văn (gốc)Giấy xác nhận của Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp Hà Nội về Ban Quản lý đào tạo (chậm nhất 03 tuần sau ngày bảo vệ) làm cơ sở để xét điều kiện tốt nghiệp.

Khoa Môi trường yêu cầu Học viên nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, SĐH

P. TRƯỞNG KHOA

 

 (đã ký)

 

TS. Trịnh Quang Huy