HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           KHOA MÔI TRƯỜNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  Hà nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

(v/v: Công bố kết quả chấm Khoá luận tốt nghiệp đợt năm học 2019 – 2020 và định hướng việc làm trước khi ra trường)

          Khoa Môi trường tổ chức buổi Tổng kết công tác hướng dẫn KLTN năm học 2019 – 2020:

-         Thời gian: 8h30 – 10h00, thứ 7 ngày 12/9/2020

-         Địa điểm: Hội trường B – Nhà Hành chính

-         Thành phần: Ban Chủ nhiệm khoa, tổ văn phòng, Trưởng các bộ môn, Bí thư Liên chi đoàn, 91 sinh viên báo cáo KLTN đợt 3 năm 2020, giảng viên hướng dẫn và cá nhân quan tâm đến dự.

-         Nội dung tổng kết bao gồm:

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

1

8h30 – 8h45

Khai mạc

TS. Trịnh Quang Huy

2

8h45 – 9h00

Tổng kết công tác hướng dẫn KLTN và công bố điểm KLTN

TS. Trịnh Quang Huy

3

9h00 – 9h10

Phát biểu của lãnh đạo khoa dành cho sinh viên trước khi ra trường

PGS. TS. Ngô Thế Ân

4

9h10 – 9h45

Chi sẻ kinh nghiệm ứng tuyển và một số kỹ năng cần thiết để có việc làm

TS. Võ Hữu Công

TS. Nguyễn Ngọc Tú

5

9h45 – 10h00

Bế mạc và chụp ảnh lưu niệm

 

Khoa Môi trường đề nghị thành phần nêu trên và yêu cầu 100% sinh viên thực tập KLTN đợt 2 và đợt 2 bổ sung năm 2020 – 2021 có mặt đầy đủ và đúng giờ.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: MT

 

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

PGS.TS. Ngô Thế Ân