HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 04/TB - MT

Hà nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Bộ môn quản lý và kế hoạch bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp

đợt 2 năm học 2020 - 2021

 

          Căn cứ kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 – 2021;

            Căn cứ nguyện vọng của sinh viên và nguồn lực của khoa;

Khoa Môi trường thông báo tới sinh viên thực hiện KLTN đợt 2 năm học 2020 – 2021 như sau:

1.      Phân công bộ môn quản lý sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp (Xem phụ lục đính kèm).

2.      Sinh viên chủ động liên hệ với bộ môn quản lý để nhận giảng viên hương dẫn trong thời gian từ 20 – 25/01/2021:

-         BM Công nghệ môi trường: TS. Nguyễn Ngọc Tú

-         BM Hóa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

-         BM Quản lý môi trường: TS. Đinh Thị Hải Vân

-         BM Sinh thái nông nghiệp: TS. Nguyễn Thị Bích Yên

-         BM Vi sinh vật: TS. Đinh Hồng Duyên

3.      Sinh viên thực hiện xây dựng đề cương khóa luận tốt nghiệp (Theo mẫu) dưới sự hướng dẫn của giảng viên trong thời gian từ 26/01/2021 đến 22/02/2021.

4.      Các bộ môn tổ chức cho sinh viên bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp từ 23 – 26/02/2021.

5.      Các bộ môn tổng hợp tên đề tài - tên sinh viên - giảng viên hướng dẫn và nộp về khoa trước 17 giờ ngày 01/3/2021.

Khoa Môi trường đề nghị bộ môn và sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này!

(Danh sách sinh viên )

 

KT. TRƯỞNG KHOA

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VPK, TLĐT

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

TS. Trịnh Quang Huy