HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Số: 11/TB - TNMT

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

           THÔNG BÁO

V/v báo cáo tiến độ thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ của học viên

lớp CH28KHMTB2

Thực hiện kế hoạch đào tạo đối với học viên CH28KHMTB2, Ban Chủ nhiệm Khoa Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Tiểu ban tư vấn đào tạo Sau đại học cho học viên lớp CH28KHMTB2 thực hiện tổ chức báo cáo tiến độ như sau:

Thời gian: 8h30– 11h30, sáng thứ 7, ngày 05/6/2021

          Địa điểm: Phòng họp trên Msteam hoặc phòng Hội thảo khoa (tầng 2 tòa nhà Môi trường – Thú Y)

Đề nghị:

- Tiểu ban thông báo tới các học viên về kế hoạch bảo vệ tiến độ;

- Các học viên nghiêm túc thực hiện.

Lưu ý:

- Các bạn học viên gửi file báo cáo tiến độ trước ngày 01/6/2021 vào email: ntbthuan@vnua.edu.vn

- Lớp trưởng liên lạc với Trợ lý Sau đại học các vấn đề liên quan đến buổi báo cáo tiến độ

- Thư ký và học viên kiểm tra, đối chiếu tên đề tài theo Quyết định (QĐ công nhận GVHD và tên đề tài của CH28KHMTB2 )

- Đối với các trường hợp đổi tên đề tài mới (khác hẳn về nội dung, địa bàn nghiên cứu…):

          + Yêu cầu các học viên làm Đơn xin đổi tên đề tài (Mau Don xin doi ten de tai), báo cáo đề cương hướng nghiên cứu mới trước hội đồng và các kết quả đã thực hiện được (có biên bản đề cương kèm theo);

          + Thư ký tiểu ban hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp đổi đề tài mới (gồm đơn xin đổi tên, Biên bản đề cương mới) và nộp về Khoa;

          + Thời hạn nộp hồ sơ xin đổi tên đề tài: trước 15/6/2021;

·        Trường hợp gửi đầy đủ các giấy tờ trong khoảng thời gian trên học viên sẽ được bảo vệ đúng tiến độ.

·        Trường hợp gửi sau thời gian trên, việc bảo vệ sẽ bị lùi lại để đảm bảo quy định thực hiện đề tài tốt nghiệp./.

 

Nơi nhận:

- Lớp CH28KHMTB2

- Tiểu ban tư vấn cao học;

- BCN Khoa;

- Lưu VT, SĐH.

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm