HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC

Số: 06 /TB-TTTH

Vv Quy định về chứng chỉ tin học dùng để xét, quy đổi cho Chuẩn đầu ra Tin học mức Tin học cơ bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi:  - Ban Quản lý đào tạo

                    - Các khoa chuyên môn

                  - Ban CTCT & CTSV

Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-HVN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá, xét và cấp chứng chỉ Chuẩn đầu ra Tin học, nhằm phổ biến thông tin đến sinh viên, Trung tâm Tin học HVNNVN thông báo quy định về chứng chỉ tin học để xét, quy đổi cho Chuẩn đầu ra Tin học mức tin học cơ bản, cụ thể như sau:

1.      Các chứng chỉ được dùng để quy đổi điểm, miễn học, miễn thi

 

 

STT

 

 

Chứng chỉ được xét

Học phần được xét

 

 

Điểm quy đổi

Tin học đại cương (TH01009/ THE01009)

Tin học ứng dụng (RQ01007)

Máy tính ứng dụng trong NN (THE02001)

 

1

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản/Nâng cao của Bộ GD&ĐT được cấp bởi Trung tâm Tin học HVNNVN

x

x

 

Trung bình cộng điểm ghi trên chứng chỉ

2

Chứng chỉ quốc tế IC3, ICDL

x

x

x

10

 

3

Chứng chỉ quốc tế MOS

(tối thiểu 2/4 chứng chỉ: Word, Excel, PowerPoint, Access)

 

x

x

2.      Thời gian nộp hồ sơ: Trước mỗi kỳ thi/đăng ký học phần ít nhất 10 ngày.

3.      Các loại giấy tờ sinh viên cần chuẩn bị: 01 bản sao bằng/chứng chỉ có công chứng (Kèm theo Bản chính để đối chiếu)

4.      Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 306-307, Trung tâm Tin học HVNNVN, Khu làm việc các khoa, viện, trung tâm.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, PTHN(1).

GIÁM ĐỐC