DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP 


NĂM 2018

Tên bài báo :

 XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ PHÁT THẢI CỦA MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ QUÁ TRÌNH ĐỐT RƠM RẠ TRÊN ĐỒNG RUỘNG TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả:

 Phạm Châu Thuỳ1*, Đỗ Thị Mai1 , Nghiêm Trung Dũng2


 NĂM 2017

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT NỘI SINH TỪ VÙNG SINH THÁI ĐẤT MẶN HUYỆN GIAO THỦY TỈNH NAM ĐỊNH

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh* và Nguyễn Minh Thu

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TRỰC TIẾP TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VÀ ÝTHỨC BẢO VỆ RỪNG CỦA NGƯỜI DÂN

Tên tác giả:

Cao Trường Sơn1*, Nguyễn Thị Thùy Dung2, Nguyễn Thanh Lâm1, Trần Đức Viên1

 

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI KHUẨN NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ CÁC VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU

Tên tác giả:

Nguyễn Hải Vân và Nguyễn Thị Minh*

Tên bài báo :

TUYỂN CHỌN GIỐNG VI SINH VẬT NỘI SINH TỪ VÙNG SINH THÁI ĐẤT PHÈN, HẢI PHÒNG

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh

Tên bài báo :

SYNTHESIS OF NANO MnO2 CATALYST AND ITS APPLICATION TO TREATMENT OF ORGANIC COMPOUNDS IN LIVESTOCK’S WASTEWATER AFTER ANAEROBIC DIGESTION

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tên bài báo :

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) GHÉP VỚI CÁ DIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) THÍCH ỨNG VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN GIAO THỦY, NAM ĐỊNH

Tên tác giả:

Kim Văn Vạn, Ngô Thế Ân

NĂM 2016

Tên bài báo :

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF THE MnO2/AL2O3 CATALYST APPLIED FOR TREATMENT OF ORGANIC DYES IN WASTE WATER

Tên tác giả:

Nguyen Thi Hong Hanh

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ SỢ BỘ RỦI RO MÔI TRƯỜNG DO TỒN LƯU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI XÃ NAM LĨNH, HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

Tên tác giả:

Trần Quốc Việt1, Đinh Tiến Dũng1, Nguyễn Thu Hà2*, Nguyễn Trường Sơn2

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG PHỤC VỤ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN BA BỂ, BẮC KẠN

Tên tác giả:

Cao Trường Sơn*, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đức Viên

Tên bài báo :

SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT NỔI CHỈ THỊ CHO MỨC ĐỘ DINH DƯỠNG KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thu Hà1*, Tạ Thị Hải Yến1, Đinh Tiến Dũng2 Đỗ Thuỷ Nguyên1, Trịnh Quang Huy1

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM TRỒNG NẤM LÀM GIÁ THỂ HỮU CƠ TRỒNG RAU AN TOÀN

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh*

Tên bài báo :

REMOVAL OF ENDOCRINE DISRUPTERS BY A CARBON ELECTROLYTIC REACTOR

Tên tác giả:

Vo Huu Cong1*, Tran Duc Vien1 and Yutaka Sakakibara2

Tên bài báo :

THE EFFECTS OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI INOCULATION ON Pb REMOVAL OF FERN (Pteris vittataL.) FROM POLLUTED SOIL

Tên tác giả:

Nguyen The Binh1*, Stéphane Declerck2

Tên bài báo :

REVIEW ON SCIENTIFIC RESEARCH ON ECOLOGY AND ENVIRONMENT AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Tên tác giả:

Tran Duc Vien1 , Ngo The An 2 , Nguyen Thanh Lam 3*

Tên bài báo :

TUYỂN CHỌN GIỐNG ARBUSCULAR MYCORRHIZAE VÀ RHIZOBIUM DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU SINH HỌC NHẰM TÁI TẠO THẢM THỰC VẬT LÀM TIỂU CẢNH TRONG KHUÔN VIÊN

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh*, Nguyễn Thanh Nhàn

Tên bài báo :

KHẢO NGHIỆM ĐỘC TÍNH CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM PYRETHROID ĐẾN LOÀI ỐC VẶN NƯỚC NGỌT

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thu Hà1*, Hoàng Thùy Linh1, Đinh Tiến Dũng2, Trịnh Quang Huy1

Tên bài báo :

TÍNH CHẤT ĐẤT VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG ĐẤT CỦA CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ

Tên tác giả:

Phan Văn Khuê1*, Nguyễn Văn Dung1, Nguyễn Xuân Thành2

 

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM YẾU TỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

Tên tác giả:

Thái Minh Tuấn1*, Nguyễn Xuân Thành2, Nguyễn Khắc Thời3

 

 

NĂM 2015

 

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU CHẾ PHẨM VI SINH VẬT ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC TỪ BÃ NẤM VÀ PHÂN GÀ

Tên tác giả:

Nguyễn Văn Thao1*, Nguyễn Thị Lan Anh1, Nguyễn Thị Minh2 Nguyễn Thu Hà1, Đỗ Nguyên Hải1

Tên bài báo :

MỐI LIÊN HỆ GIỮA SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ NGUỒN CARBON DỰ TRỮ TRONG THẢM RỪNG

Tên tác giả:

Ngô Thế Ân, Nguyễn Thị Bích Hà

Tên bài báo :

CHARACTERIZING AGRO-FORESTRY SYSTEMS IN DIEM HAMLET, CHAU KHE COMMUNE, CON CUONG DISTRICT, NGHE AN PROVINCE

Tên tác giả:

Tran Nguyen Bang*, Ngo The An

Tên bài báo :

THỬ NGHIỆM PRAZIQUANTEL VÀ MEBENDAZOLE ĐIỀU TRỊ SÁN LÁ ĐƠN CHỦ VÀ ẤU TRÙNG SÁN KÝ SINH TRÊN CÁ TRẮM CỎ (Ctenopharyngodon idella) Ở GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG

Tên tác giả:

Kim Văn Vạn1*, Nguyễn Văn Tuyến1, Trương Đình Hoài1, Ngô Thế Ân2

Tên bài báo :

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO QUY TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Trung Đức, Cao Trường Sơn*

 

NĂM 2014

 

Tên bài báo :

BIODIVERSITY IN HAI DUONG PROVINCE: CURRENT STATUS AND CHALLENGES

Tên tác giả:

Nguyễn Thanh Lâm*, Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Hương Giang Faculty of Environment, Vietnam National University of Agriculture

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ DÒNG ĐÀO PHAI GL2-2 Ở MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thanh Hiền1, Đoàn Văn Điếm1, Đặng Văn Đông2

Tên bài báo :

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

Tên tác giả:

Đinh Hồng Duyên*, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Xuân Hòa

 

 

NĂM 2013

 

Tên bài báo :

Thay đổi sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp ở tỉnh Đắc Nông giai đoạn 2000-2012 The Change of Agricultural Production Land Effect to Forest Land in Daknong Province from 2000 to 2012

Tên tác giả:

Lưu Văn Năng, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đức Viên

 

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT NỘI SINH TỪ VÙNG SINH THÁI ĐẤT MẶN HUYỆN GIAO THỦY TỈNH NAM ĐỊNH

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh* và Nguyễn Minh Thu

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TRỰC TIẾP TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VÀ ÝTHỨC BẢO VỆ RỪNG CỦA NGƯỜI DÂN

Tên tác giả:

Cao Trường Sơn1*, Nguyễn Thị Thùy Dung2, Nguyễn Thanh Lâm1, Trần Đức Viên1

 

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI KHUẨN NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ CÁC VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU

Tên tác giả:

Nguyễn Hải Vân và Nguyễn Thị Minh*

Tên bài báo :

TUYỂN CHỌN GIỐNG VI SINH VẬT NỘI SINH TỪ VÙNG SINH THÁI ĐẤT PHÈN, HẢI PHÒNG

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh

Tên bài báo :

SYNTHESIS OF NANO MnO2 CATALYST AND ITS APPLICATION TO TREATMENT OF ORGANIC COMPOUNDS IN LIVESTOCK’S WASTEWATER AFTER ANAEROBIC DIGESTION

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tên bài báo :

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) GHÉP VỚI CÁ DIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) THÍCH ỨNG VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN GIAO THỦY, NAM ĐỊNH

Tên tác giả:

Kim Văn Vạn, Ngô Thế Ân

NĂM 2016

Tên bài báo :

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF THE MnO2/AL2O3 CATALYST APPLIED FOR TREATMENT OF ORGANIC DYES IN WASTE WATER

Tên tác giả:

Nguyen Thi Hong Hanh

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ SỢ BỘ RỦI RO MÔI TRƯỜNG DO TỒN LƯU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI XÃ NAM LĨNH, HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

Tên tác giả:

Trần Quốc Việt1, Đinh Tiến Dũng1, Nguyễn Thu Hà2*, Nguyễn Trường Sơn2

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG PHỤC VỤ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN BA BỂ, BẮC KẠN

Tên tác giả:

Cao Trường Sơn*, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đức Viên

Tên bài báo :

SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT NỔI CHỈ THỊ CHO MỨC ĐỘ DINH DƯỠNG KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thu Hà1*, Tạ Thị Hải Yến1, Đinh Tiến Dũng2 Đỗ Thuỷ Nguyên1, Trịnh Quang Huy1

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM TRỒNG NẤM LÀM GIÁ THỂ HỮU CƠ TRỒNG RAU AN TOÀN

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh*

Tên bài báo :

REMOVAL OF ENDOCRINE DISRUPTERS BY A CARBON ELECTROLYTIC REACTOR

Tên tác giả:

Vo Huu Cong1*, Tran Duc Vien1 and Yutaka Sakakibara2

Tên bài báo :

THE EFFECTS OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI INOCULATION ON Pb REMOVAL OF FERN (Pteris vittataL.) FROM POLLUTED SOIL

Tên tác giả:

Nguyen The Binh1*, Stéphane Declerck2

Tên bài báo :

REVIEW ON SCIENTIFIC RESEARCH ON ECOLOGY AND ENVIRONMENT AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Tên tác giả:

Tran Duc Vien1 , Ngo The An 2 , Nguyen Thanh Lam 3*

Tên bài báo :

TUYỂN CHỌN GIỐNG ARBUSCULAR MYCORRHIZAE VÀ RHIZOBIUM DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU SINH HỌC NHẰM TÁI TẠO THẢM THỰC VẬT LÀM TIỂU CẢNH TRONG KHUÔN VIÊN

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh*, Nguyễn Thanh Nhàn

Tên bài báo :

KHẢO NGHIỆM ĐỘC TÍNH CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM PYRETHROID ĐẾN LOÀI ỐC VẶN NƯỚC NGỌT

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thu Hà1*, Hoàng Thùy Linh1, Đinh Tiến Dũng2, Trịnh Quang Huy1

Tên bài báo :

TÍNH CHẤT ĐẤT VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG ĐẤT CỦA CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ

Tên tác giả:

Phan Văn Khuê1*, Nguyễn Văn Dung1, Nguyễn Xuân Thành2

 

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM YẾU TỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

Tên tác giả:

Thái Minh Tuấn1*, Nguyễn Xuân Thành2, Nguyễn Khắc Thời3

 

 

NĂM 2015

 

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU CHẾ PHẨM VI SINH VẬT ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC TỪ BÃ NẤM VÀ PHÂN GÀ

Tên tác giả:

Nguyễn Văn Thao1*, Nguyễn Thị Lan Anh1, Nguyễn Thị Minh2 Nguyễn Thu Hà1, Đỗ Nguyên Hải1

Tên bài báo :

MỐI LIÊN HỆ GIỮA SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ NGUỒN CARBON DỰ TRỮ TRONG THẢM RỪNG

Tên tác giả:

Ngô Thế Ân, Nguyễn Thị Bích Hà

Tên bài báo :

CHARACTERIZING AGRO-FORESTRY SYSTEMS IN DIEM HAMLET, CHAU KHE COMMUNE, CON CUONG DISTRICT, NGHE AN PROVINCE

Tên tác giả:

Tran Nguyen Bang*, Ngo The An

Tên bài báo :

THỬ NGHIỆM PRAZIQUANTEL VÀ MEBENDAZOLE ĐIỀU TRỊ SÁN LÁ ĐƠN CHỦ VÀ ẤU TRÙNG SÁN KÝ SINH TRÊN CÁ TRẮM CỎ (Ctenopharyngodon idella) Ở GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG

Tên tác giả:

Kim Văn Vạn1*, Nguyễn Văn Tuyến1, Trương Đình Hoài1, Ngô Thế Ân2

Tên bài báo :

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO QUY TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Trung Đức, Cao Trường Sơn*

 

NĂM 2014

 

Tên bài báo :

BIODIVERSITY IN HAI DUONG PROVINCE: CURRENT STATUS AND CHALLENGES

Tên tác giả:

Nguyễn Thanh Lâm*, Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Hương Giang Faculty of Environment, Vietnam National University of Agriculture

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ DÒNG ĐÀO PHAI GL2-2 Ở MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thanh Hiền1, Đoàn Văn Điếm1, Đặng Văn Đông2

Tên bài báo :

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

Tên tác giả:

Đinh Hồng Duyên*, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Xuân Hòa

 

 

NĂM 2013

 

Tên bài báo :

Thay đổi sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp ở tỉnh Đắc Nông giai đoạn 2000-2012 The Change of Agricultural Production Land Effect to Forest Land in Daknong Province from 2000 to 2012

Tên tác giả:

Lưu Văn Năng, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đức Viên

 NĂM 2017

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT NỘI SINH TỪ VÙNG SINH THÁI ĐẤT MẶN HUYỆN GIAO THỦY TỈNH NAM ĐỊNH

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh* và Nguyễn Minh Thu

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TRỰC TIẾP TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN ĐẾN HOẠT ĐỘNG VÀ ÝTHỨC BẢO VỆ RỪNG CỦA NGƯỜI DÂN

Tên tác giả:

Cao Trường Sơn1*, Nguyễn Thị Thùy Dung2, Nguyễn Thanh Lâm1, Trần Đức Viên1

 

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VI KHUẨN NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ CÁC VÙNG SINH THÁI KHÁC NHAU

Tên tác giả:

Nguyễn Hải Vân và Nguyễn Thị Minh*

Tên bài báo :

TUYỂN CHỌN GIỐNG VI SINH VẬT NỘI SINH TỪ VÙNG SINH THÁI ĐẤT PHÈN, HẢI PHÒNG

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh

Tên bài báo :

SYNTHESIS OF NANO MnO2 CATALYST AND ITS APPLICATION TO TREATMENT OF ORGANIC COMPOUNDS IN LIVESTOCK’S WASTEWATER AFTER ANAEROBIC DIGESTION

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tên bài báo :

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei) GHÉP VỚI CÁ DIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) THÍCH ỨNG VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN GIAO THỦY, NAM ĐỊNH

Tên tác giả:

Kim Văn Vạn, Ngô Thế Ân

NĂM 2016

Tên bài báo :

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF THE MnO2/AL2O3 CATALYST APPLIED FOR TREATMENT OF ORGANIC DYES IN WASTE WATER

Tên tác giả:

Nguyen Thi Hong Hanh

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ SỢ BỘ RỦI RO MÔI TRƯỜNG DO TỒN LƯU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI XÃ NAM LĨNH, HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

Tên tác giả:

Trần Quốc Việt1, Đinh Tiến Dũng1, Nguyễn Thu Hà2*, Nguyễn Trường Sơn2

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG PHỤC VỤ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN BA BỂ, BẮC KẠN

Tên tác giả:

Cao Trường Sơn*, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đức Viên

Tên bài báo :

SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT NỔI CHỈ THỊ CHO MỨC ĐỘ DINH DƯỠNG KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thu Hà1*, Tạ Thị Hải Yến1, Đinh Tiến Dũng2 Đỗ Thuỷ Nguyên1, Trịnh Quang Huy1

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM TRỒNG NẤM LÀM GIÁ THỂ HỮU CƠ TRỒNG RAU AN TOÀN

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh*

Tên bài báo :

REMOVAL OF ENDOCRINE DISRUPTERS BY A CARBON ELECTROLYTIC REACTOR

Tên tác giả:

Vo Huu Cong1*, Tran Duc Vien1 and Yutaka Sakakibara2

Tên bài báo :

THE EFFECTS OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI INOCULATION ON Pb REMOVAL OF FERN (Pteris vittataL.) FROM POLLUTED SOIL

Tên tác giả:

Nguyen The Binh1*, Stéphane Declerck2

Tên bài báo :

REVIEW ON SCIENTIFIC RESEARCH ON ECOLOGY AND ENVIRONMENT AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Tên tác giả:

Tran Duc Vien1 , Ngo The An 2 , Nguyen Thanh Lam 3*

Tên bài báo :

TUYỂN CHỌN GIỐNG ARBUSCULAR MYCORRHIZAE VÀ RHIZOBIUM DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT VẬT LIỆU SINH HỌC NHẰM TÁI TẠO THẢM THỰC VẬT LÀM TIỂU CẢNH TRONG KHUÔN VIÊN

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Minh*, Nguyễn Thanh Nhàn

Tên bài báo :

KHẢO NGHIỆM ĐỘC TÍNH CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM PYRETHROID ĐẾN LOÀI ỐC VẶN NƯỚC NGỌT

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thu Hà1*, Hoàng Thùy Linh1, Đinh Tiến Dũng2, Trịnh Quang Huy1

Tên bài báo :

TÍNH CHẤT ĐẤT VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG ĐẤT CỦA CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ

Tên tác giả:

Phan Văn Khuê1*, Nguyễn Văn Dung1, Nguyễn Xuân Thành2

 

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM YẾU TỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

Tên tác giả:

Thái Minh Tuấn1*, Nguyễn Xuân Thành2, Nguyễn Khắc Thời3

 

 

NĂM 2015

 

Tên bài báo :

NGHIÊN CỨU CHẾ PHẨM VI SINH VẬT ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC TỪ BÃ NẤM VÀ PHÂN GÀ

Tên tác giả:

Nguyễn Văn Thao1*, Nguyễn Thị Lan Anh1, Nguyễn Thị Minh2 Nguyễn Thu Hà1, Đỗ Nguyên Hải1

Tên bài báo :

MỐI LIÊN HỆ GIỮA SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ NGUỒN CARBON DỰ TRỮ TRONG THẢM RỪNG

Tên tác giả:

Ngô Thế Ân, Nguyễn Thị Bích Hà

Tên bài báo :

CHARACTERIZING AGRO-FORESTRY SYSTEMS IN DIEM HAMLET, CHAU KHE COMMUNE, CON CUONG DISTRICT, NGHE AN PROVINCE

Tên tác giả:

Tran Nguyen Bang*, Ngo The An

Tên bài báo :

THỬ NGHIỆM PRAZIQUANTEL VÀ MEBENDAZOLE ĐIỀU TRỊ SÁN LÁ ĐƠN CHỦ VÀ ẤU TRÙNG SÁN KÝ SINH TRÊN CÁ TRẮM CỎ (Ctenopharyngodon idella) Ở GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG

Tên tác giả:

Kim Văn Vạn1*, Nguyễn Văn Tuyến1, Trương Đình Hoài1, Ngô Thế Ân2

Tên bài báo :

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO QUY TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN TẠI CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Trung Đức, Cao Trường Sơn*

 

NĂM 2014

 

Tên bài báo :

BIODIVERSITY IN HAI DUONG PROVINCE: CURRENT STATUS AND CHALLENGES

Tên tác giả:

Nguyễn Thanh Lâm*, Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Hương Giang Faculty of Environment, Vietnam National University of Agriculture

Tên bài báo :

ĐÁNH GIÁ DÒNG ĐÀO PHAI GL2-2 Ở MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN SINH THÁI ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ

Tên tác giả:

Nguyễn Thị Thanh Hiền1, Đoàn Văn Điếm1, Đặng Văn Đông2

Tên bài báo :

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH

Tên tác giả:

Đinh Hồng Duyên*, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Xuân Hòa

 

 

NĂM 2013

 

Tên bài báo :

Thay đổi sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp ở tỉnh Đắc Nông giai đoạn 2000-2012 The Change of Agricultural Production Land Effect to Forest Land in Daknong Province from 2000 to 2012

Tên tác giả:

Lưu Văn Năng, Nguyễn Thanh Lâm, Trần Đức ViênKhoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps