HỘI ĐỒNG KHOA MÔI TRƯỜNG 

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

(Ban hành quyết định số 3903/QD-HVN  Ngày 01/12/2016 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Hội đồng khoa MT 

và quyết định số 3864/QD-HVN ngày 08/11/2018 về việc công nhận kết quả bầu Chủ tịch hội đồng Khoa Môi trường)

          

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH HĐ

1

PGS.TS Ngô Thế Ân

Trưởng Khoa

Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Trịnh Quang Huy

Phó trưởng Khoa

Thành viên Hội đồng

3

PGS.TS Nguyễn Thanh Lâm

Phó trưởng Khoa

Thành viên Hội đồng

4

TS. Võ Hữu Công

 

Thành viên Hội đồng

5

TS. Đinh Hồng Duyên

Trưởng Bộ môn VSV

Thành viên Hội đồng

6

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trưởng Bộ môn Hóa

Thành viên Hội đồng

7

PGS.TS Nguyễn Thị Minh

 

Thành viên Hội đồng

8

Th.S Nguyễn Ngọc Tú

Trưởng Bộ môn CNMT

Thành viên Hội đồng

9

TS. Đinh Thị Hải Vân

Trưởng Bộ môn QLMT

Thành viên Hội đồng

10

GS.TS Trần Đức Viên

Chủ tịch HĐ HV

Thành viên Hội đồng

11

TS. Nguyễn Thị Bích Yên

Trưởng Bộ môn STNN

Thành viên Hội đồng

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps