BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

Chức vụ : Trưởng khoa - PGS.TS. Ngô Thế Ân

Email: ntan@vnua.edu.vn

ĐT : 0462617693

Trách nhiệm :

a)Phụ trách xây dựng và thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển của khoa, công tác tổ chức cán bộ, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị và đất đai, công tác nội chính.

b) Phụ trách công tác đào tạo sau đại học của Khoa;

c) Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của các Phó Trưởng khoa khi thấy cần thiết.

Chức vụ : P.Trưởng khoa - PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm

Email: ntlam_cares@vnua.edu.vn

ĐT : 0978717492

Trách nhiệm :

a.Chịu trách nhiệm với Trưởng khoa và trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế.

b.Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Trưởng khoa phân công

c.Điều hành chung công việc của Khoa Môi trường khi Trưởng khoa đi vắng.

Chức vụ : P.Trưởng khoa -TS. Trịnh Quang Huy

Email: tqhuy@vnua.edu.vn

ĐT : 0989801210

Trách nhiệm :

a.Chịu trách nhiệm với Trưởng khoa và trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo các trình độ cao học,đại học, cao đẳng và liên thông

b.Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Trưởng khoa phân công

c.Chịu trách nhiệm với Trưởng khoa về công tác sinh viên.

 

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps