BỘ NÔNG NGHIỆP                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

  Số: 973/QĐ-HVN

                                                                                                                                   Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính

phủ về ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 873/QĐ –TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1761/BGDĐT-GDĐT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện khoản 2, Điều 23 Quy chế đào tạo trình độ

thạc sĩ hiện hành;

Căn cứ Công văn số 4348/BGDĐT – GDĐH về việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên,Tây Nam Bộ ngày 26/8/2015 của Bộ GD& ĐT;

Căn cứ “Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại

học và quy trình xây dựng, thẩm định,ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học,thạc sĩ, tiến sĩ” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT,

Căn cứ tình hình thực tế của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 4298/QĐ - HVN ngày 31/12/2015 của

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Học viện, Trưởng các ban Tài chính và Kế toán,

Quản lý đào tạo, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                                    (đã ký)

- Như Điều 3;

- Bộ NN và PTNT, Bộ GD&ĐT (để b/c);                                   (PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch)

- Lưu: VT,QLĐT.

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps