KHOA MÔI TRƯỜNG

22. NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (Environmental Science)

Mã ngành: 52 44 03 

22.1.CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (Environmental Science)

 22.1.1. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất như sau:

 22.1.1.1. Về kiến thức

+ Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống;

+ Vận dụng được kiến thức cơ bản về vật lý, toán học, tin học, hóa học, sinh học và sinh thái học vào giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành Môi trường;

 + Hiểu và đánh giá được mối quan hệ giữa các thành phần môi trường trong hệ thống môi trường làm cơ sở để nhận diện các vấn đề môi trường;

+ Nắm vững kiến thức cơ sở về hóa học, tài nguyên, pháp luật, chính sách môi trường trong xây dựng chương trình quản lí và đánh giá môi trường;

+ Hiểu và đánh giá được các vấn đề liên quan đến quá trình chuyển hóa của vật chất trong môi trường. Vận dụng được các kiến thức này vào lựa chọn công nghệ, kỹ thuật quản lí tài nguyên và môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm;

+ Hiểu và vận dụng được cơ sở pháp lý và các quy trình thực hiện trong đánh giá môi trường (đánh giá chất lượng, đánh giá tác động, đánh giá rủi ro...). Thiết kế các chương trình quan trắc, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và quản lí rủi ro;

+ Áp dụng các nguyên lý phân tích hệ thống vào công tác quy hoạch đánh giá môi trường và thiết kế chương trình quản lí môi trường và tài nguyên theo ISO 9000, ISO 140000, tài nguyên; kiểm toán môi trường và giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong quản lí tài nguyên;

 + Vận dụng kiến thức thực tập, thực hành để triển khai nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về bảo vệ môi trường trong thực tế.

22.1.1.2. Về kỹ năng

+ Thành thạo các kỹ năng: phân tích trong phòng thí nghiệm; khảo sát, lấy mẫu và nhận diện vấn đề môi trường trong việc đánh giá các thông tin, dữ liệu thu được phục vụ cho mục đích nghiên cứu và chuyển giao;

 + Thiết kế chương trình và lập kế hoạch khảo sát lấy mẫu tại hiện trường; thu thập thông tin thứ cấp; Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án công nghệ xử lý; kế hoạch kiểm toán và quản lí môi trường;

 + Có khả năng phân tích thông tin, viết báo cáo, thuyết trình, tư duy sáng tạo, nghiên cứu tài liệu; Đánh giá được các báo cáo liên quan đến lĩnh vực môi trường cơ bản: quan trắc, đánh giá tác động, kiểm toán, xử lý chất thải và quản lí môi trường, tài nguyên;

 + Phối hợp được các kỹ năng để hoàn thành nghiên cứu có liên quan và giải quyết các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường;

 + Hiểu và vận dụng được các chuẩn mực và giá trị xã hội trong giải quyết các vấn đề cụ thể về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường;

 + Có năng lực vận dụng các kỹ năng cơ bản về khoa học môi trường để hiểu hơn về các mục tiêu nghiên cứu chuyên sâu thuộc lĩnh vực quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường;

 + Vận dụng sáng tạo các kỹ năng đã học trong phát triển công nghệ và kỹ thuật quản lí môi trường và tài nguyên;

+ Có khả năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm (phối hợp, triển khai công việc, thích ứng khi thay đổi nhóm làm việc);

 + Có khả năng lãnh đạo và quản lí như lập kế hoạch, điều hành và tổ chức công việc.

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và một số phần mềm chuyên ngành (Stella, GIS, Statgraphic);

+ Có kỹ năng giao tiếp, trao đổi, tìm đọc tài liệu bằng tiếng Anh, trình độ tiếng Anh TOEIC đạt tối thiểu 400 hoặc tương đương.

 22.1.1.3. Về phẩm chất đạo đức

 + Nghiêm túc, tự giác nâng cao trình độ, có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, phòng ngừa, giảm thiểu và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu; 

+ Chủ động, tích cực, trung thực, khách quan và có tinh thần trách nhiệm cao trong hoạt động nghề nghiệp;

 + Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; chấp hành luật pháp; có ý thức bảo vệ tổ quốc; có ý thức phát huy, tuyên truyền phổ biến cho xã hội hiểu được vai trò của môi trường đối với sự sống và nâng cao nhận thức về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 

22.1.2. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học môi trường có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

+ Cán bộ nghiên cứu tại viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về lĩnh vực môi trường;

 + Cán bộ quản lí môi trường tại các cơ quan nhà nước cấp xã, huyện;

 + Cán bộ phụ trách môi trường tại các xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;

+ Nhân viên của các công ty, cơ quan tư vấn trong lĩnh vực môi trường;

+ Cán bộ quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường tại các trung tâm quan trắc môi trường tư nhân và nhà nước;

+ Giảng viên giảng dạy chuyên ngành khoa học môi trường tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

+ Cảnh sát môi trường.

22.1.3. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia các chương trình đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành như:

 + Khoa học môi trường/ Môi trường;

+ Công nghệ môi trường/ Công nghệ kỹ thuật môi trường;

+ Kỹ thuật môi trường;

 + Quản lí môi trường;

+ Quản lí môi trường và Tài nguyên.

22.1.4. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo

 + Bộ Tiêu chuẩn AUN (ASEAN University Network).

 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2015

     TRƯỞNG KHOA

               (đã ký)

PGS.TS. HOÀNG THÁI ĐẠI

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : http://www.kmt.vnua.edu.vn 

Email: moitruong@vnua.edu.vn  | Liên hệ


Facebook