HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA: MÔI TRƯỜNG

 

MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

(Tên ngành tiếng Anh: ENVIRONMENTAL SCIENCE)
Mã ngành:
7 44 03 01

 CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

(Tên tiếng Anh: ENVIRONMENTAL SCIENCE)

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội để trở thành những cán bộ quản lý, cán bộ vận hành, các nhà nghiên cứu, giảng viên công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp bảo vệ môi trường gắn với các mục tiêu phát triển của đất nước và sự phát triển bền vững trên toàn cầu

1.2. Mục tiêu cụ thể

    MT1: Cán bộ quản lý và chuyên gia kỹ thuật phục vụ công tác quản lý tài nguyên - môi trường, kiểm soát ô nhiễm gắn với mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu của Quốc gia và quốc tế

MT2: Có động lực mở rộng kiến thức, sáng tạo và đổi mới trong sự đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường

MT3: Làm chủ các kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, khả năng làm việc độc lập trong môi trường làm việc và hội nhập quốc tế

2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau:

2.1. Kiến thức

* Kiến thức chung

- CĐR1: Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, chính trị, xã hội, nhân văn, pháp luật và kinh tế trong lĩnh vực môi trường;

* Kiến thức chuyên môn

- CĐR2: Phân tích chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm.

- CĐR3: Đánh giá tác động việc sử dụng tài nguyên và sự phát thải để phục vụ cho quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển kinh tế và xã hội;

- CĐR4: Xây dựng các giải pháp, chương trình quản lý và bảo vệ môi trường và tài nguyên đáp ứng các mục tiêu đề ra;

- CĐR5: Thiết kế các công trình xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí) theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia và quốc tế;

2.2. Kỹ năng

* Kỹ năng chung

- CĐR6: Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo trong giải quyết các vấn đề của ngành môi trường và các lĩnh vực liên quan;

- CĐR7: Làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm làm việc đạt mục tiêu đề ra;

- CĐR8: Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói, văn bản, đa phương tiện với các bên liên quan trong môi trường đa dạng, đa văn hóa;

* Kỹ năng chuyên môn

- CĐR9: Vận dụng kỹ năng điều tra, thu thập và xử lý thông tin phục vụ nghiên cứu, kỹ thuật và quản lý môi trường;

- CĐR10: Sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị hiện đại   phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường;

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- CĐR11: Định hướng tương lai rõ ràng, có lòng đam mê nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời;

- CĐR12: Thể hiện sự tôn trọng văn hóa của tổ chức, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

3. Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp 

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học môi trường có thể công tác trong các vị trí và lĩnh vực, đơn vị sau:

* Vị trí công tác:

+ Cán bộ nghiên cứu;

+ Cán bộ quản lý môi trường;

+ Cán bộ phụ trách môi trường;

+ Tư vấn viên môi trường;

+ Cán bộ quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường;

+ Giảng viên;

+ Cảnh sát môi trường.

+ Tự kinh doanh khởi nghiệp

Lĩnh vực, đơn vị công tác:

+ Viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về lĩnh vực môi trường;

+ Trường đại học, cao đẳng;

+ Cơ quan nhà nước cấp xã, huyện;

+ Xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;+ Trung tâm quan trắc môi trường tư nhân và nhà nước.

4. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học Môi trường có thể tham gia các chương trình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước thuộc các chuyên ngành như:

+ Khoa học môi trường;

+ Công nghệ môi trường/ Công nghệ kỹ thuật môi trường;

+ Kỹ thuật môi trường;

+ Quản lí môi trường;

+ Quản lí môi trường và Tài nguyên.

 5. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo

+ Bộ Tiêu chuẩn AUN (ASEAN University Network).

+ Chương trình đào tạo Khoa học môi trường – Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Chương trình đào tạo Khoa học môi trường – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+ Chương trình đào tạo Khoa học môi trường - The University of Melbourne – Úc

+ Chương trình đào tạo Khoa học môi trường - Newcastle University – Vương Quốc Anh

 

                                                                         Hà Nội, ngày 26  tháng 7 năm 2019

                                                                                               KHOA MÔI TRƯỜNG

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps