QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÒNG THÍ NGHIỆM,THỰC HÀNH

Điều 1. Cơ sở pháp lý

Văn bản này dựa trên các cơ sở pháp lý sau

- Luật quản lý tài sản nhà nước năm 2008;

- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Điều 2. Mục đích

- Quy định về nguyên tắc, nội dung quản lý, sử dụng phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác như: phòng máy tính, nhà kính nhà lưới vv...  nhằm quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

- Quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị quản lý và các đối tượng có nhu cầu sử dụng phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất trong việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất.

Điều 3.Phạm vi áp dụng

- Quy định áp dụng cho việc quản lý khai thác sử dụng tất cả các phòng thí nghiệm, đồng thời cũng áp dụng cho việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất khác phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý và sử dụng phòng thí nghiệm,thực hành

- Trong điều kiện hiện nay, khi số lượng trang thiết bị hiện có và nguồn kinh phí cho việc đầu tư mua sắm mới còn hạn chế, Học viện bố trí phòng thí nghiệm, thực hành thành hệ thống phục vụ chung cho tất cả các đơn vị trong Khoa có nhu cầu sử dụng (một phòng thí nghiệm có thể phục vụ theo lĩnh vực chuyên môn cho hoạt động của nhiều đơn vị). Mỗi đơn vị được giao quản lý một số phòng phòng thí nghiệm theo đặc thù ngành nghề; Khoa quy định danh mục các học phần được tổ chức thực hành tại mỗi phòng thí nghiệm, xưởng thực hành làm cơ sở cho việc bố trí thời khóa biểu thực hành.

  - Trưởng các Bộ môn giao cho cán bộ, giảng viên, thuộc đơn vị mình nhiệm vụ quản lý, vận hành, phòng thí nghiệm, thực hành, đồng thời chịu trách nhiệm trước Khoa và Học viện về quản lý con người, thiết bị, tài sản được giao;

- Để quản lý khai thác một cách khoa học, hiệu quả mỗi phòng thí nghiệm, thực hành phải có các tài liệu sau:

 +Nội quy riêng (phù hợp với chức năng nhiệm vụ). Có quy trình vận hành cho từng loại thiết bị chủ yếu, đặc biệt là các thiết bị quan trọng, giá trị cao

 +Sổ theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hóa chất, tình hình biến động trang thiết bị, dụng cụ: tài liệu này được ghi chép và cập nhật thường xuyên.

- Việc quản lý, vận hành phòng thí nghiệm, thực hành phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Học viện.

- Phòng thí nghiệm, thực hành được sử dụng chủ yếu cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu.

Điều 5. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Bộ môn được giao quản lý phòng thí nghiệm, thực hành

1. Trách nhiệm của trưởng Bộ môn  

- Phân công cán bộ, giảng viên quản lý các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành được nhà trường giao;

- Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và thực tế tình hình trang thiết bị cơ sở vật chất của đơn vị xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm đề nghị Khoa và Học viện phê duyệt đầu tư trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và có tính đến sự phát triển trong tương lai;

- Chỉ đạo cán bộ, giảng viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc quản lý, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ, vật tư. Khai thác có hiệu quả phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

2. Trách nhiệm của người được giao quản lý phòng thí nghiệm, thực hành

Người được giao quản lý phòng thí nghiệm, thực hành là kỹ thuật viên, kỹ sư hoặc giảng viên được trưởng Bộ môn phân công.

Cán bộ phòng thí nghiệm có nhiệm vụ sau:

- Chịu trách nhiệm trước trưởng Bộ môn về toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phòng thí nghiệm, thực hành. Quản lý, khai thác có hiệu quả tài sản được giao theo các quy định của Nhà nước và Học viện.

- Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ giảng viên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đến làm việc tại phòng thí nghiệm, thực hành do mình quản lý;

- Đầu mỗi học kỳ trên cơ sở đề nghị của các giảng viên; chủng loại, số lượng hóa chất còn lại chưa sử dụng, cán bộ phòng thí nghiệm tập hợp, lập danh hóa chất và dự trù kinh phí đề nghị Khoa phê duyệt và chuyển trợ lý vật tư  tiến hành việc mua sắm hóa chất, vật tư  (theo quy định về mua sắm của Học viện) đảm bảo phục vụ đầy đủ cho các hoạt động thực hành thực tập. Riêng đối với hóa chất phục vụ nghiên cứu khoa học, kinh phí mua chất được trích từ nguồn kinh phí đề tài do chủ đề tài chi trả.

- Phối hợp với giảng viên giảng dạy học phần, cán bộ nghiên cứu vận hành thiết bị, hướng dẫn sinh viên vận hành, sử dụng các dụng cụ trang thiết bị trong phòng thí nghiệm,thực hành;

- Ghi chép đầy đủ nhật ký phòng thí nghiệm, thực hành và sổ theo dõi vật tư, hóa chất;

- Chủ động trong việc sửa chữa những sự cố đơn giản. Trường hợp mất mát, hư hỏng trang thiết bị không thể khắc phục hoặc cần kinh phí cho việc sử chữa khắc phục thì phải báo cáo bằng văn bản cho trưởng đơn vị, và đề nghị Khoa sửa chữa theo quy định về sửa chữa thường xuyên;

- Hàng năm lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ gửi cho trưởng Bộ môn để trình lãnh đạo Khoa  phê duyệt, đồng thời tham gia giám sát, nghiệm thu quá trình sửa chữa.

- Phối hợp với các phòng thí nghiệm, thực hành khác của đơn vị mình và các đơn vị khác trong Khoa để phục vụ chung cho việc thực hành thực tập, nghiên cứu khoa học. 

- Lập báo cáo hàng năm đánh giá tình hình quản lý, sử dụng thiết bị được giao quản lý.

Điều 6.Trách nhiệm của người sử dụng phòng thí nghiệm, thực hành

* Đối tượng phục vụ:

Đối tượng phục vụ của phòng thí nghiệm, thực hành bao gồm:

- Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của  Học viện;

*  Trách nhiệm

- Các cá nhân có nhu cầu sử dụng phải có đề nghị sử dụng và được trưởng Bộ môn  quản lý chấp nhận. Trong đề nghị nêu rõ: loại thiết bị, thời gian, mục đích sử dụng;

- Tuân thủ các quy định, nội quy về quản lý, sử dụng phòng phòng thí nghiệm,  thực hành của Khoa.

- Không tự ý di chuyển hoặc đưa máy móc thiết bị ra khỏi phòng thí nghiệm,thực hành;

- Trong quá trình sử dụng phòng phòng thí nghiệm, thực hành phải tuân thủ Nội quy để đảm bảo vệ sinh, an toàn; không để xảy ra sự cố, làm hỏng hóc trang thiết bị;

- Chỉ được sử dụng các thiết bị sau khi đã được hướng dẫn nắm vững cách sử dụng thiết bị và được sự đồng ý của người trực tiếp phụ trách phòng thí nghiệm, thực hành;

- Đối với các thiết bị có độ chính xác cao, thao tác phức tạp, người sử dụng phải được đào tạo sử dụng thành thạo trước khi tiến hành sử dụng (nếu không sử dụng thành thạo phải yêu cầu sự trợ giúp của người trực tiếp quản lý trang thiết bị);

- Phải ghi đầy đủ các thông tin vào sổ nhật ký sử dụng (tên người sử dụng, tình trạng thiết bị trước và sau khi sử dụng, thời gian sử dụng, lượng tiêu hao hóa chất vv...). Sau khi sử dụng xong phải bàn giao lại thiết bị cho người quản lý;

- Phải báo cáo ngay những sự cố hỏng hóc, mất mát xảy ra trước hoặc trong khi sử dụng trang thiết bị và có trách nhiệm bồi hoàn, sửa chữa những thiệt hại, hư hỏng thiết bị do mình gây ra.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Các  Bộ môn, cá nhân được Khoa giao quản lý và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quy định này. 

 

 

 

 

 

 

Khoa Môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 84 24 6 2617694 - Fax: 84 24 6 261 8491

Web : https://kmt.vnua.edu.vn/ I Sitemap

Email: pcchung@vnua.edu.vn

Facebook Youtube Maps